• slider image
  • slider image
:::

管理員 - 校內(外)活動 | 2020-11-05 | 人氣:907

【一年級】                                                                      【二年級】

              ☆ 第一名:幼一慈                                                        ☆ 第一名:幼二恩 

              ☆ 第二名:幼一恩                                                        ☆ 第二名:服二綺

              ☆ 第三名:家一忠、服一綺                                          ☆ 第三名:應二英、美二善

               最佳造型:幼一慈                                                         最佳造型:服二綺

               最佳元氣:幼一恩                                                         最佳元氣:美二善

               最佳創意:家一忠                                                         最佳創意:幼二恩

               最佳表演:綜一敏

:::
聯絡我們
稻護影音專區
國中體驗花絮
新冠肺炎防疫專區
數位典藏
即時空氣品質AQI

空氣品質指標

指標污染物: